English English

Условия за ползване

Избор на машини и техника под наем

Само с GEM Rent, клиентa има възможност лично да избере и тества избраната техника . Да приеме продукта във вида в който е ,в добро работно състояние , готов за нормална и безопасна употреба. Всеки клиент бива запознат с инструкциите за употреба, както и със задълженията си да уведомява GEM RENT за всякакви дефекти, неизправност или опасност за работа с наетото оборудване.

Подмяна на нефункционално оборудване

Ако оборудването е дефектирало  или в лошо състояние, в резултат на нормална употреба, повреда или друга лоша експлоатация, клиента се съгласява доброволно  да преустанови използването му и да уведоми GEM RENT, като заменим оборудването с подобно такова в добро работно състояние, ако има налично такова. В случай на злоупотреба или лоша експлоатация GEM RENT не може да замени оборудване по собствено усмотрение. GEM RENT не носи отговорност за случайни или съзнателни вреди, причинени при закъснения или по други причини.

Поддръжка и грижи за наетото оборудване

Клиентът е длъжен да се грижи отговорно за наетото оборудване ,за неговата безопасност и стандартна поддръжка. Клиентът е задължен да проверява всички течности, масла, ремъци, налягане на гумите и др. както и грес , ако е необходимо. Всяка повреда причинена от неспазване на стандартните процедури за поддръжка, бива заплатена от Клиента, който трябва да уведоми GEM RENT своевременно.

Непочистено, повредено или загубено оборудване

Клиентът се съгласява доброволно да заплати всякакви щети при загуба или повреда  на наетата техника и оборудване. Включително ако Клиента е застраховал оборудването, независимо от причината за щетата, в т.ч. съзнателно износване или повреда, докато то е извън притежанието на GEM RENT. Клиентът се съгласява да заплати за почистване на върнато замръсено оборудване. Начисления наем не покрива разходите за ремонт на повредени, загубени или откраднати стоки. Изгубено, откраднато или безвъзвратно повредено оборудване ще се заплаща по актуална към датата себестойност на машината плюс всички допълнителни транспортни и други разходи. Разходите за ремонт ще бъдат за сметка на клиента, независимо дали ремонта ще се извършва от GEM RENT, или подизпълнител на фирмата Собственик.

Гаранции

Няма никаква гаранция, че оборудването е подходящо за предвидената употреба по решение на клиента, или че той няма скрити недостатъци.

Условия за Безопасна употреба

Клиентът се съгласява да поемa всички рискове в работата и използването на взетото под наем оборудване ,като GEM RENT не отговаря за материални щети и нанесени телесни повреди, причинени от оборудването и / или в следствие на небрежност при използването му.

Форс Мажорни обстоятелства

GEM Rent не носи отговорност при нанесени повреди или щети при използването, доставката или сроковете на изпълнение посочени в договора в случай на тежки метеорологични условия, стачки, трудови спорове и други актове на Бога, и други промени извън нашия контрол. В такива случай, ние сме съгласни да ви уведомим своевременно за невъзможност при изпълнението на условията по договора. Ако обстоятелствата позволяват, ние ще положим нужните усилия за да осигурим заместващи услуги/оборудване, толкова скоро и бързо, в рамките на разумното и възможностите на GEM Rent, посочени предварително писмено в договора. Клиентът в този случай поема всички допълнителни разходи.

Забранено ползване

Използване на оборудването при следните обстоятелства е забранено и представлява съществена част от този договор.
A: Използване на машините и оборудването за незаконни цели или по незаконен начин.

B: Използване на машините и оборудването в лошо състояние или не обезопасено.

C: Неправилно, непредвидена употреба или злоупотреба.

D: Използването и/му от който и да е друг Клиент на Наемателя или неговите служители, без писмено разрешение на GEM RENT.

E: Използването на машината/оборудването на друго място, различно от адреса, посочен на GEM RENT, освен без писмено разрешение от GEM RENT.

F: Употребата на машината/оборудването от хора, които не са подходящо обучени или квалифицирани.

Задачи, подлизингови договори и заеми на оборудване

GEM RENT може да прехвърлят правата си по този договор без съгласието на клиента, но ще остане обвързана с всички задължения по този закон. Клиентът не може да преотдаване под наем или оборудване кредит без писмено разрешение на GEM RENT. Предполагаемо преотдаване от клиенти, е забранено.

Наемни цени

Наемни цени са изброени на стр. 1 Договор No ………...от дата..................... Цените са крайни и не подлежат да договаряне. Ежедневните цени  за наем са базирани на 8-часов работен ден, а не на 24 -часов, ако е договорено  GEM RENT може да даде други цени за други работни часове според желанието на клиента. Седмичния наем е въз основа на 40-часова работна седмица и 160-часов Месец. Оборудването, използвано в двойна смяна, ще се таксуват по друга наемна цена! Оборудването, използвано в тройна смяна също подлежи на обсъждане и договаряне на различна наемна цена.

Връщане на оборудване

Прекратява се на правото на клиента на владение на машината/оборудването на крайната дата на наемния период подписан в Договора за наем. Запазването или притежаването на наетото оборудване  след този период съставлява съществено нарушение на този договор. Всяко удължаване на наемния период трябва да бъде по взаимно съгласие в писмена форма.

Връщане на машината след датата на връщане

Клиентът се съгласява да върне наетото оборудване, след изтичане на наемния период, обозначен в Договора за наем. Клиентът се съгласява, че ако закъснее или пресрочи срока уговорен за това, дължи неустойки в размер на цената за наем на съответната машина за всеки един от просрочените дни.

Депозит
За да вземете машина под наем GEM Rent изисква невъзвръщаем депозит в зависимост от оборудването и неговата себестойност. Срещу този депозит, Клиентът получава фактура , а след връщане на оборудването, депозита се възстановява.Ако има установени щети установени при връщането на машината.

Начини на плащане

Всички наеми трябва да бъдат платени авансово. Откритите сметки са дължими за 14 дни, считано от датата на издаване на фактурата. Всички просрочени фактури носят лихва от 1,5% на месец (годишен темп от 18%).

Данъци
Наемателят се съгласява да плати всички данъци, такси за лицензи или разрешителни такси, във връзка с използването на наетия актив или закупуването на нашите продукти и услуги. Наемателят се съгласява да плати на GEM RENT данъци за наетото оборудване при поискване.

Разходите по събирането на данъци, сметки и други

Клиентът се съгласява да плати всички разходи за адвокат и съдебни такси и други разходи, участващи в събирането на такси или изпълнение на права на GEM RENT по този договор.

Връщане на машините във владение на Наемодателя

При невъзможност да се плаща наем или друго нарушение по този договор GEM RENT може да го прекрати и да влезе във владение и изваждане на машините от мястото където се намират. GEM RENT с неговите служители не носи отговорност за всякакви искове за щети или за престъпление, произтичащи от изтеглянето на машините.

Отговорности при невърнато навреме оборудване

Неуспехът да се върне под наем оборудване, в съответствие с условията на този договор за наем може да подложи на наемателя на гражданска  и наказателна отговорност.

Такса щети (DWC)

Ако клиентът приеме такса щети DWC, GEM RENT се съгласява да  се откаже от всякакви искове срещу клиента за случайна повреда на съоръжения под наем по този договор. DWC не покрива злоупотреба, вандализъм или кражба. DWC не е застраховка и отговорността на клиента е ограничена до 20% от разходи за подмяна на оборудването, повредено непоправимо. DWC не покрива повреди по спукани гуми или всички изключения, изброени под DWC позиция в офертата и договора. Повреденото оборудване не Ви облекчава задълженията по този договор, всички такси за наем са дължими и платими в пълен размер на датата на падежа.

Транспорт

GEM RENT не гарантира точното време на доставка на оборудването  и не може да бъде подведена под отговорност за всяко забавяне или допълнителни разходи,породени от причини извън нашия контрол. За да планира транспорт на дадена машина и да я вземе под наем, клиента е отговорен да се обади на GEM RENT и да се направи съответния график. Така клиента ще получи Транспортен Номер като доказателство за поръчката за транспорт. GEM RENT не транспортира оборудване, без предизвестие, независимо от периода, без разписание или резервация. Клиентът е отговорен и поема всички рискове свързани с отдаденото под наем оборудване до връщането му в складовата база на GEM RENT. Снимков материал е задължителен при товаро-разтоварните дейности!

Безопасност и Инструкции за безопасност

Правилното и безопасно използване е отговорност на оператора. Клиентът е единствено отговорен да наблюдава и да спазва всички правила за безопасност и подзаконови актове, изисквани от местните закони и правила. Клиентът е длъжен да получи инструкции за правилното използване на машината ,както и демонстрация преди да вземе наетата вещ. Клиентът също така е длъжен да докаже ( с документ за квалификация), че е квалифициран да използва наетата машина/оборудване.

Застраховка
Клиентът поддържа, за своя сметка, отговорност, собственост и произшествие застрахователното покритие върху сумите, които са необходими, за да се предпази напълно GEM RENT и нашето оборудване срещу всякакви искове, загуба или повреда от какъвто и да е характер или вид.

Уведомление за злополука

Клиентът е длъжен да уведоми GEM RENT незабавно за всяко произшествие или нараняване във връзка наетото оборудване, независимо от тежестта и последвията от това. GEM RENT и нейните служители запазват всички права да проверяват, да снимат и да разследват подобни случаи тъй като счита за необходимо на първо място  защитата на GEM RENT и служителите и.

Разделение
Разпоредбите на този договор за наем могат да се отделят. Ако някоя от тях  е невалидна, неприложима, или отменена, то останалата част няма да бъдат засегнати.

Продажба на използваното оборудване

Използваното оборудване се продава "както е" и "С всички несъвършенства". GEM RENT не дава гаранции, различни от тези , описани в договора.

Нови продукти

Единствената гаранция, предоставена с този продукт (и) са тези, предвидени от действителния производител , GEM RENT не дава никакви гаранции за продаваемост или пригодност.